News & Activities

26 jun

นำเทคโนโลยีผสานประวัติศาสตร์กับปัจจุบัน บอกเล่าเรื่องราวของ วังหน้า

 

กรมศิลปากร ร่วมกับมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัด “นิทรรศการวังน่านิมิต” ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า ซึ่งเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ซึ่งเป็นตำแหน่งที่พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาขึ้นสำหรับพระมหาอุปราชและมีฐานะเป็นองค์รัชทายาท ตั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์และสิ้นสุดลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนิทรรศการนำเสนอรูปแบบใหม่ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในรูปแบบภาพ (visual language) ถ่ายทอดเรื่องราวจากอดีต เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง